POLITYKA PRYWATNOŚCI

I

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych – RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo
z Udziałem Kapitału Zagranicznego „POL-LEIM-HOLZ” S.A., ul. Usługowa 22, 64-100 Leszno.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

(Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych)

a) realizacji umowy:
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
Dane te przetwarzamy do czasu zakończenia umowy a następnie zgodnie
z wymaganiami prawnymi.

b) prowadzenia korespondencji telefonicznej, mailowej lub listownej,
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania.
Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

c) prowadzenia rozliczeń finansowych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)-Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Dane te przetwarzamy do czasu zakończenia umowy a następnie zgodnie z wymaganiami prawnymi.

d) prowadzenia windykacji, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

e) marketingowych, tj. przedstawienia Ci oferty handlowej, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Polega on na prowadzeniu działań marketingowych Spółki i rozwijaniu jej działalności.
Dane te przetwarzamy do momentu wycofania Twojej zgody.

f) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzenie monitoringu), przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – zapewnienie bezpieczeństwa.
Dane te przetwarzamy przez okres do 1 miesiąca.

g) prowadzenie książki wjazdów, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w związku z realizacją umów.
Dane te przetwarzamy do czasu zakończenia umowy a następnie zgodnie z wymaganiami prawnym.

h) prowadzenie książki gości, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – zadbanie o bezpieczeństwo osób.
Dane te przetwarzamy przez okres 3 miesięcy.

i) przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie:
1) kodeksu pracy:
• na podstawie art. 221 § 1 i 2 – w zakresie imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeśli dane te są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• na podstawie art. 221 § 4 (i innych właściwych przepisów prawa) –
w zakresie innych danych osobowych niż z pkt 1 a), gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2) twojej zgody:
• co do innych danych zwykłych, niż wymienione w pkt. 1,
• udzielonej na poczet bieżących i/lub przyszłych procesów rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3) naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych innych niż wymienione w pkt. 1,
4) przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane kandydatów do pracy przetwarzamy do zakończenia danej rekrutacji, a jeśli wyraziłeś zgodę na kolejne rekrutacje – dodatkowo przez okres maksymalnie 1 roku.
3. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać nasze usługi.

Obiorami Twoich danych osobowych będą w szczególności podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, innym odbiorcom danych np. bankom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, płatniczą, teleinformatyczną.

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadasz następujące prawa:
• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
• prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek
o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa możesz
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest:
• dobrowolne – w celu marketingowym, wymiany korespondencji oraz rekrutacji,
• wymagane ustawowo – w celu podatkowo-księgowym, z uwagi
na przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości,
• niezbędne – w celu zawarcia i realizacji umowy oraz rekrutacji, ponieważ brak danych uniemożliwi wykonanie umowy albo wzięcie udziału w rekrutacji.

8. Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

II

Polityka „cookies”

 

1. Niniejsza informacja określa zasady używania plików cookie („cookies”) na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.plh.com.pl („strona”), której właścicielem Przedsiębiorstwo z Udziałem Kapitału Zagranicznego POL-LEIM-HOLZ S.A., ul. Usługowa 22, 64-100 Leszno.

2. Wykorzystanie „cookies” może prowadzić do przetwarzania danych osobowych i dlatego zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

3. Podczas przeglądania strony pewne informacje mogą być wysyłane
i zapisywane na komputerze użytkownika. Informacje te mają postać plików „cookies” i pomagają Spółce ulepszaniu strony i w lepszej obsłudze klientów. „Cookies” to małe pliki tekstowe, które strona wysyła
do urządzenia (komputer, tablet, smartfon) lub przeglądarki użytkownika,
a ta może następnie zapisać je na twardym dysku użytkownika. Pliki te służą ułatwieniu nawigacji na stronie i usprawnieniu komunikacji między użytkownikiem a przeglądarką internetową, pamiętają bowiem preferencje i ustawienia użytkowników strony. „Cookies” nie zawierają wirusów ani złośliwego oprogramowania. Zajmują mało miejsca na twardym dysku użytkownika i można je usunąć.

4. Pliki „cookie” są standardową technologią w Internecie. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje plików „cookie”: tymczasowe i stałe. Tymczasowe pliki „cookie” (zwane również plikami „sesyjnymi”) są powiązane z bieżącą wizytą na stronie i są automatycznie usuwane, gdy użytkownik zamyka swoją przeglądarkę. Natomiast stałe pliki „cookie” są przechowywane
na urządzeniu użytkownika. Stałe pliki „cookie” są kasowane po określonym czasie, ale są tworzone na nowo przy każdych kolejnych odwiedzinach użytkownika na stronie.

5. Spółka nieustannie pracuje nad poprawą treści, funkcjonalności
i poruszania się na stronie ww.plh.com.pl. Do celów analitycznych wykorzystywane są pliki „coocies”, zapisywane przez platformę Google Analitycs, które pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie.

Więcej o Google Analytics (w tym o możliwości zarządzania plikami cookies) znajdą Państwo pod adresem: https://policies.google.com/privacy

6. Spółka może wyłącznie odczytać informacje z tych „cookies”, które umieściła na urządzeniu użytkownika przy użyciu niniejszej strony; nie istnieje możliwość otrzymania ani odczytania zawartości plików „cookies” użytkownika pochodzących z innych witryn. Dzięki „cookies” Spółka może przechowywać na serwerze informacje pomagające stworzyć statystyki dotyczące strony i sprawdzić ją pod kątem poprawności działania.

7. Informacje, które zawierają pliki „cookie”, pozwalają badać wykorzystanie strony i dostosowywać informacje – na przykład subskrypcję wiadomości – do indywidualnych preferencji klientów Spółki. Celem jest oszczędność czasu użytkownika i poprawa efektywności wykorzystania przez niego strony.

8. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać plików „cookie”, może odpowiednio skonfigurować wykorzystywaną przeglądarkę internetową. Odmowa otrzymywania plików „cookie” przez użytkownika może jednak ograniczyć funkcjonalność strony lub strona może nie działać w pełni poprawnie.
Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

9. Szerszy opis ustawień związanych z przechowywaniem informacji przez stronę na urządzeniu Użytkownika można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki.

10. Brak zmiany ustawień przeglądarki dotyczących „cookies” oznacza akceptację użytkownika dla korzystania przez Spółkę „cookies” stosowanych na stronie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce „cookies”.