Komunikat Prezesa Zarządu PLH S.A. z dnia 18.05.2022 dotyczący zwołania ZWZA Spółki PLH

W imieniu Zarządu spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo z Udziałem Kapitału Zagranicznego POL-LEIM-HOLZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lesznie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki, niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki na dzień 15 czerwca 2023 roku, na godzinę 9:00 w jej siedzibie, tj. 64-100 Leszno ul. Usługowej 22.

W załączeniu komunikat o zwołaniu ZWZA wraz z proponowanym porządkiem obrad.

Zwołanie ZWZA w dniu 15.06.2023 godzina 9.pdf