+48 65 529 29 30 plh@plh.com.pl

W imieniu Zarządu spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo z Udziałem Kapitału Zagranicznego POL-LEIM-HOLZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lesznie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 Statutu Spółki, niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki na dzień 8 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 w jej siedzibie, tj. 64-100 Leszno ul. Usługowej 22.

W załączeniu komunikat o zwołaniu ZWZA wraz z proponowanym porządkiem obrad.

Zwołanie ZWZA w dniu 08.06.2021 godzina 12.pdf