+48 65 529 29 30 plh@plh.com.pl

W imieniu Zarządu spółki pod firmą Przedsiębiorstwo z Udziałem Kapitału Zagranicznego POL-LEIM-HOLZ  S.A. z siedzibą w Lesznie, ul. Usługowa 22 , wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000602729, REGON: 004107290, NIP: 6970010947, o kapitale zakładowym 1.594.335,00 zł w całości opłacony, na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.  o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa się wszystkich  Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Jest to wezwanie nr 4. Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepisy prawa.

Wezwane związane jest z obowiązkową dematerializacja akcji wprowadzoną Ustawą. Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 Ustawy. Moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 marca 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

 

W załączeniu komunikat wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcji w Spółce.pdf